Madrasah Tarbiyatul Mu’allimin wal Mu’allimat (MTM) adalah madrasah dengan kurikulum murni ilmu agama atau dikenal pula sebagai Madrasah Diniyah. Madrasah ini didirikan pada awal tahun 1960an dengan kurikulum (mata pelajaran) mengacu pada kurikulum berbagai pesantren salaf seperti Pondok Pesantren Al Falah Ploso-Kediri, Pondok Pesantren Lirboyo-Kediri, Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung-Banyuwangi dan Pondok Pesantren Darunnajah Kelutan-Trenggalek.

Jenjang pendidikan MTM terdiri dari kelas satu sampai dengan kelas delapan. Siswa MTM  berjumlah 400 (empat ratus) orang siswa putra dan putri serta 40 (empat puluh) orang guru. Waktu belajar dilakukan pada sore hari yaitu mulai pukul 14.00 sampai dengan 16.00 WIB.

Mata pelajaran (kitab-kitab) yang menjadi bahan ajar antara lain: Tajwid, Aqidah (kitab Tijan Durory, Fathul Majid); Syari’ah (kitab Safinantun najah, Fathul QoribFathul Muin, Kifayatul Akhyar); Akhlaq (kitab Washoya, Nashoihul Ibad, Nashoihut Diniyyah, Ta’limul Muta’alim); Nahwu Sharaf/tata bahasa Arab (kitab Amtsilati At-Tasrifiyah, Jurumiyah, Al-Imriti, Alfiyah Ibni Malik, Al-Mantiq, Al-Balagotul Wadhihah); Tafsir (kitab Tafsir Jalalain); Hadits (Bulughul Maram); dan Tarikh/Sejarah Islam (kitab Khulasoh Nurul Yakin).

(Visited 847 times, 1 visits today)